Com ha de ser el contracte de lloguer d’un pàrquing

Llogar una plaça d’aparcament, tant si en tenim la propietat com si en som els arrendataris, implica unes obligacions legals i de procediment. El primer que hem de tenir clar és si el pàrquing es lloga de manera separada o conjunta de l’habitatge. Si la plaça es lloga juntament amb una vivenda, quedarà tot inclòs en mateix contracte de lloguer. Però en cas que el pàrquing es llogui de manera independent, caldrà pactar unes clàusules bàsiques i fer un contracte.

 

En el primer cas, en què el garatge es lloga com a annex a un habitatge, el lloguer es regeix per la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) i per les mateixes condicions que el contracte d’arrendament. De fet, l’operació es faria com un annex al contracte de lloguer de l’habitatge. En el document s’hi poden detallar les quantitats del lloguer del pis i el pàrquing de manera separada o bé la quantitat total.  Pel que fa a la situació, la plaça de garatge pot estar situada en el mateix edifici de l’immoble o en un altre diferent. El més important és que les dues propietats siguin del mateix arrendador i que es puguin entendre com a vinculades a l’habitatge habitual.

 

En el cas que la plaça d’aparcament es llogui a part de l’habitatge, caldrà consensuar un contracte exclusiu per aquest tràmit i que inclogui clàusules com el preu, la durada o la fiança, a més d’aspectes relacionats amb les normes d’ús de la plaça. El preu que es fixa per al contracte de lloguer d’una plaça separada de l’habitatge és lliure, i s’hi pot incloure -sempre que se n’informi al llogater- la part proporcional de les despeses de comunitat i de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Al mateix temps, es pot pactar la variació de preu segons l’evolució de l’IPC. Pel que fa a la durada, en cas que no es fixi en el contracte, s’entendrà que serà la mateixa que el període de pagament -normalment mensual- i no hi ha necessitat d’avisar prèviament a l’hora de cancel·lar el contracte. Sobre la fiança, és habitual lliurar un dipòsit per cobrir el comandament a distància que es retornarà a la finalització del contracte.

 

A nivell d’impostos, cal tenir en compte que mentre si en el primer cas no hi ha cap impost que gravi el lloguer del pàrquing, en el cas de llogar l’aparcament independentment de l’habitatge, el preu està subjecte a l’IVA. Tot i ser un contracte entre particulars, l’IVA hi ha de figurar, i el propietari s’haurà de donar d’alta a Hisenda com a retenedor i liquidar-lo trimestralment. Finalment, el contracte pot incloure clàusules referents a la prohibició del relloguer, la responsabilitat sobre les destrosses o robatoris que hi pugui haver al vehicle o al manteniment i neteja de la plaça de pàrquing.