Qui es fa càrrec del manteniment de l’habitatge: el propietari o el llogater?

Si som primerencs a posar un habitatge a lloguer o a llogar-ne un per anar-hi a viure ens pot venir al cap més d’un dubte. Segurament un d’ells serà: qui s’ha de fer càrrec del manteniment de l’habitatge, el propietari o el llogater? La Llei d’Arrendaments Urbans -la LAU- que és el text legal que regula el sector del lloguer a Espanya, dóna la solució a aquesta pregunta. I en aquest post us farem un resum d’allò que és responsabilitat de l’arrendatari i dels aspectes que ha de fer front el propietari pel que fa al manteniment de l’habitatge de lloguer.

Per norma general, la LAU estableix que el propietari de l’habitatge és qui ha de garantir que l’immoble reuneix les condicions d’habitabilitat, excepte quan aquestes condicions s’han perdut per una actuació del llogater. D’altra banda, segons la llei, el llogater és el responsable de tot allò que es fa malbé pel desgast ordinari de l’habitatge o per les persones que hi viuen. Així doncs, el propietari ha d’assumir totes les reparacions necessàries perquè a l’habitatge s’hi pugui viure, excepte quan el deteriorament sigui responsabilitat de l’inquilí. I per la seva banda, el llogater s’ha d’encarregar de mantenir la casa o el pis amb les mateixes condicions d’ús i conservació.

Com en tota norma, és a l’hora d’aplicar-la que de vegades poden venir algunes situacions complicades entre propietari i llogaters. I en més d’una ocasió la decisió final s’ha hagut de prendre als tribunals. Tot i així, el sentit comú, les bones pràctiques i els costums establerts fan que en la majoria de casos les dues parts es puguin posar d’acord sobre qui ha d’assumir què en cada cas. Així doncs, mentre que els elements com les conduccions d’aigua o la instal·lació elèctrica aniran a càrrec del propietari, els inquilins hauran de pintar les parets o fer-se càrrec del repintat al final del lloguer, caldrà que assumeixin les petites reparacions com les persianes, les portes o els mobles de cuina; també caldrà que es facin càrrec del manteniment i reparacions d’electrodomèstics, els escalfadors d’aigua i la caldera de la calefacció, així com de les avaries pròpies de serveis sanitaris i de desguassos.

Sigui com sigui, en finalitzar el temps del lloguer, l’inquilí hauria de tornar el pis amb les mateixes condicions amb què el va rebre.