Documents necessaris per a la compravenda d’un local

Signatura documents

Una vegada finalitzada la recerca d’un local comercial per al nostre negoci, arriba el moment de preparar la documentació necessària per a l’operació de compravenda. Ens referim a una sèrie de tràmits que cal fer i que culminaran amb l’escriptura que reflecteix l’operació d’adquisició del local. Cal molta rigorositat a l’hora de comprovar que tot estigui correcte perquè alguns d’aquests documents podrien revelar detalls fins en aquell moment desconeguts i que podrien fins i tot aturar l’operació.

Com a passos previs a l’escriptura definitiva cal tenir en compte haver demanat a la part venedora una còpia de l’escriptura notarial que demostri que té la propietat del local i on apareguin les dades relacionades amb el Registre de la Propietat. En el mateix Registre ens hauran proporcionat el que es coneix com a nota simple informativa del local, on podrem verificar que la propietat està lliure de deutes, embargaments o qualsevol altre tipus de càrrega. També haurem de comprovar que tots els pagaments estan al dia i necessitarem còpia de l’últim rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Quan tinguem tots aquests tràmits superats, arribarà al moment d’acostar-nos a una notaria -per llei només es pot fer aquest tràmit allà- per aconseguir l’escriptura pública de la compravenda del local.

A la notaria ens podran confeccionar l’escriptura pública a partir de certes informacions i documents totalment indispensables. Una vegada comprovades la identitat, capacitat i legitimitat de les dues parts implicades, el notari necessitarà dos documents: les dades cadastrals del local i el certificat d’eficiència energètica -conté informació sobre les característiques del local en referència a l’estalvi d’energia-. Pel que fa als impostos i altres càrregues és indispensable certificar que el pagament de l’IBI està al dia i que l’immoble està lliure de deutes de comunitat o hipoteques. Si el local ha estat en lloguer, també cal certificar que la part arrendatària no tingui preferència per l’adquisició. A més del preu de la compravenda i dels mitjans de pagament, l’escriptura també recollirà una advertència sobre les obligacions fiscals que genera el local, com els impostos o la plusvàlua municipal. 

Una vegada feta l’escriptura pública del local i feta la inscripció al Registre de la Propietat, el nou propietari haurà de fer el pagament de l’IVA -si el local és nou- o bé de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats